نرم افزار جامع

مدیریت مزارع مرغ مادر گوشتی

hero

راهکار جامع مدیریت مزارع مرغ مادر گوشتی
پیاده سازی شده با آخرین تکنولوژی های نرم افزاری

<

تعاریف اولیه

 • واحد شمارش
 • کدینک فروش و خروج مرغ و خروس
 • کدینگ انواع واکسن
 • تعریف فارم
 • تعریف سالن
 • تعریف نژاد
 • تعریف سری
 • کدینگ انواع دان
 • کدینگ ارسال و فروش تخم مرغ
 • کدینگ انواع وارد کردن مرغ و خروس
 • کدینگ انواع انتقال مرغ و خروس
 • کدینگ انواع بیماری
 • ...
about
shape
shape

عملیات روزانه

 • ثبت آمار روزانه
 • فروش گوشت و کود و ...
 • دریافت و ارسال تخم مرغ
 • دریافت و چیدن و خواباندن تخم مرغ
 • تولید و فروش جوجه یکروزه
 • ...
about

گزارشات

 • تجزیه و تحلیل آماری گله ها
 • گزارش روزانه گله ها
 • گزارش آماری جوجه کشی
 • گزارش روزانه مرغ مادر
 • گزارش جامع جوجه آوری
 • بررسی کامل گله
 • گزارش تخم مرغ خوابانده
 • خلاصه عملکرد سری ها
 • گزارش روزانه به تفکیک سالن
 • ...
about
shape
shape

امکانات سیستمی

 • مدیریت کاربران
 • تعیین سطح دسترسی کاربران
 • تعریف چارت سازمانی
 • امکان نصب برنامه تحت شبکه
 • کارکرد چند کاربر همزمان
 • ...